Groenbemestermengsel presteert stabiel hoger bij niet-kerende grondbewerking

Volledig onderzoeksrapport

Groenbemestermengsel presteert stabiel hoger bij niet-kerende grondbewerking

Bladrammenas als groenbemester. - Foto: Koos van der Spek
Bladrammenas als groenbemester. - Foto: Koos van der Spek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: 3 locaties, 4 herhalingen

Periode: van 2015 tot 2020

Gefinancierd door: TKI, PPS Beter Bodembeheer

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: zware zavelgrond, veldpodzol, zeeklei

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Groenbemesters en niet-kerende grondbewerking (NKG) zijn methoden om de bodemkwaliteit te verbeteren. Door minder verstoring van de bodem in combinatie met groenbemesters verbetert de bodemstructuur, het bodemleven en neemt het organisch stofgehalte toe. De andere pluspunten zijn het recyclen en vasthouden van nutriënten, opbrengstverbetering van het hoofdgewas, onkruidonderdrukking, bodembedekking en verhoging van de biodiversiteit. In de mengteelt (tillage rammenas, voederwikke, facelia en gele mosterd) werden de goede eigenschappen van de individuele groenbemesters versterkt.

Conclusies

  • Bij biologische bedrijfsvoering en NKG presteerde Japanse haver in monocultuur goed en op sommige punten beter dan het mengsel, maar het mengsel had op alle punten een stabielere hoge score en behoorde altijd tot de top drie.
  • Voederwikke presteerde als monocultuur slecht met maar één sterk punt, stikstof-mineraal afgifte in het voorjaar in de laag van nul tot 30 centimeter. Het mengsel en ook gele mosterd presteerden hierin ook goed.
  • In toevoer van organische stof presteerden Japanse haver en gele mosterd het beste en voederwikke het slechtste.
  • Om uitspoeling tijdens de winter vanuit diepere bodemlagen (60 tot 90 centimeter) te voorkomen waren alle groenbemesters goed, behalve voederwikke.
  • Opbrengsten van de hoofdgewassen waren het hoogst na Japanse haver, met op de tweede plaats het mengsel, rammenas en gele mosterd. Het laagst was voederwikke.
  • De onkruidonderdrukking was door Japanse haver en het mengsel goed (door de combinatie van gele mosterd en rammenas in het mengsel).

Samenvatting

De rol van groenbemesters is in de afgelopen decennium steeds belangrijker geworden door de aandacht voor bodemvruchtbaarheid en klimaatsverandering. Door hogere temperaturen in het najaar en niet-kerende grondbewerking is de slagingskans van een groenbemester groter geworden. In de praktijk worden steeds meer groenbemestersmengsels geteeld om meerwaarde te creëren. Niet-kerende grondbewerking stelt ook andere eisen aan een groenbemester.

Door deze ontwikkelingen zijn er veel praktijkvragen ontstaan.

Aanvullende informatie

Rapport: Cover crop reference values: Effective organic matter and nitrogen uptake. Auteurs: S.I. Norén, W van Geel & J. de Haan. 2021 Rapport WPR-877. Doi:10.18174/544859 Wageningen Universiteit & Research.

Boek: Handboek Bodem en Bemesting

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

Bodemgezondheid

Groenbemesters

author_image

Auteur

Annelies Beniers