Kengetallen voor effectieve organischestofaanvoer door groenbemesters

Volledig onderzoeksrapport

Kengetallen voor effectieve organischestofaanvoer door groenbemesters

Groenbemesters
Groenbemesters - Foto: Koos Groenewold

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR

Locatie: Praktijkpercelen door heel Nederland

Periode: van 2017 tot 2019

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand, klei en veen

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het gaat hier om meerjarig onderzoek op diverse grondsoorten en in herhalingen uitgevoerd. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

De kengetallen voor effectieve organischestofaanvoer van 10 groenbemesters zijn geactualiseerd en aangevuld.  Verder zijn er nieuwe kengetallen gepresenteerd voor stikstofopname door deze groenbemesters. Met deze getallen kan een betere inschatting worden gemaakt of de organischestofbalans in evenwicht is.

Conclusies

  • De referentiewaarden voor effectieve organischestofaanvoer en stikstofopname zijn gespecificeerd per halve maand.
  • De referentiewaarden voor effectieve organischestofaanvoer en stikstofopname zijn gespecificeerd per 10 centimeter gewashoogte.
  • Onderzoek is uitgevoerd voor de 10 belangrijkste en meest geteelde groenbemesters. Niet voor alle soorten is een verband gevonden met de gewashoogte.

Samenvatting

Voor het op peil houden van de organische stof in de bodem moet de afbraak gecompenseerd worden door aanvoer van organische mest, gewasresten en groenbemesters. Kengetallen voor effectieve organischestofaanvoer (EOS) kunnen agrariërs helpen bij het opstellen van een organischestofbalans. Ook is het belangrijk om stikstofuitspoeling naar grondwater te beperken en om een inschatting te kunnen maken van de N-opname door de verschillende groenbemesters. De kengetallen voor groenbemesters zijn geactualiseerd en uitgebreid aan de hand van in veldexperimenten verzamelde data.

Aanvullende informatie

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten met subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in het kader van het Beleidsondersteunend Programma Slim Landgebruik (BO-53-002) en de PPS Beter Bodembeheer (TKI-AF16064/BO-56-001-005).

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het gaat hier om meerjarig onderzoek op diverse grondsoorten en in herhalingen uitgevoerd. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Groenbemesters

author_image

Auteur

David de Wit