Mogelijke oorzaken vernatting percelen bij Schokland bekend

Volledig onderzoeksrapport

Mogelijke oorzaken vernatting percelen bij Schokland bekend

Schokland- Foto: Koos Groenewold
Schokland- Foto: Koos Groenewold

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Acacia water

Locatie: Nederland

Periode: van 2019 tot 2021

Gefinancierd door: Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Combinatie veen, klei en zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

In het landbouwgebied ten noordwesten van Schokland is sprake van vernatting. Aan de hand van metingen aan grondwater, oppervlaktewater, bodemvocht en -structuur zijn mogelijke oorzaken in kaart gebracht. De bevindingen wijzen op een onderlinge samenhang van grondwaterdynamiek, afvoer vanuit percelen en hoofdwatergang, en een complexe bodemstructuur. Het verhogen van de drainagedichtheid kan de bewerkbaarheid van de bodem verbeteren.

Conclusies

  • De lokale en regionale grondwaterstand zijn niet veranderd door de aanleg van de hydrologische zone aan de oost- en zuidzijde van Schokland.
  • Verhogen drainagedichtheid verbetert de waterafvoer in de percelen (is klein in verticale richting door complexe bodemopbouw met sterke laagstructuur) waardoor de werking van de nu aanwezige drainage bij hoge neerslagintensiteit inadequaat is (met vernatting tot gevolg).
  • Snel verstoringen in de percelen zoals verdichting (door de complexe bodemopbouw) waardoor zorgvuldige landbewerking noodzakelijk
  • Wateroverlast is verminderd door aanpassingen aan de directe afvoer van overtollig water uit de hydrologische zone, maar het systeem blijft gevoelig.
  • In de percelen blijft het veen en de daarboven liggende kleilaag gedurende het jaar nat door permanente kweldruk en dat resulteert in hoge grondwaterstanden.
  • Beperkte berging (buffer) van water in de bodem van de percelen door permanente kweldruk en hoge grondwaterstand.

Samenvatting

In 2004 is gestart met de inrichting van een hydrologische zone aan de oost- en zuidzijde van Schokland om de bodemdaling op Schokland tegen te gaan. Ten westen en noordwesten van Schokland is natschade op de landbouwpercelen. De mogelijke oorzaken van vernatting kunnen bodemdaling, intensievere neerslag en wijziging in het waterbeheer op en rondom Schokland zijn.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Bodembewerking

author_image

Auteur

Annelies Beniers