Klimaatbestendige productiesystemen nog onvoldoende in beeld

Volledig onderzoeksrapport

Klimaatbestendige productiesystemen nog onvoldoende in beeld

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: 2022

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Diverse

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw is ontwikkeld door een projectgroep met daarin boeren en wetenschappers. Uit de evaluatie blijkt dat meer onderzoek nodig is voor nieuwe systemen op de langere termijn. Denk aan nieuwe teelten door de stijging van de temperatuur als gevolg van de klimaatverandering. Een motiverend toekomstperspectief voor veerkrachtige- klimaatbestendige en waterrobuuste agrarische productiesystemen ontbreekt nog.

Conclusies

  • Er is meer aandacht nodig voor nieuwe en klimaatadaptieve rassen en gewassen, teelt- en veehouderijsystemen voor akkerbouw en veehouderij.
  • Op langere termijn zullen totaal andere (voedsel)productiesystemen moeten worden ontwikkeld (transitie), denk aan soja, zoutminnende gewassen, gewassen die tegen droogte en vernatting kunnen, denk aan rijst, lisdodde, mattenbies, cranberry en combinatieteelten (bijvoorbeeld viskweek en gewassen).
  • Een teeltsysteem in ontwikkeling is agroforestry, waarbij bomen en andere houtige elementen worden gecombineerd met landbouw.
  • Het is belangrijk om verdere verdieping van klimaatkwetsbaarheden in de landbouw voort te zetten (gericht op sectoren, productiesystemen én op regionaal niveau).
  • Verdieping en verbreding van de stresstest voor de landbouw is nodig (zoals reeds in opdracht wordt gedaan door de provincie Utrecht).
  • In de praktijk van landbouw én beleid is het beeld van het watervraagstuk vergevorderd en is er groeiende aandacht voor de bodem.

Samenvatting

Risico’s, knelpunten en kansen op het gebied van klimaatadaptatie per sector en type landgebruik in de landbouw (waterbeschikbaarheid, stresstesten en risicodialogen) zijn eind 2021 in kaart gebracht. Om knelpunten op te lossen en de kansen te benutten zijn beleidsinstrumenten voorbereid.

Aanvullende informatie

Rapport: De klimaatbestendigheid van rassen en gewassen in de open teelten, Daan Verstand, William Bijker, Eva van der Burgt, Lubbert van den Brink, Ruud Timmer & Jos Groten, WPR-909, 2022, Wageningen University & Research.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek/desk study.

Tags

Klimaatverandering

author_image

Auteur

Annelies Beniers