Klimaat bepaalt verzilting van de Nederlandse landbouw

Volledig onderzoeksrapport

Klimaat bepaalt verzilting van de Nederlandse landbouw

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Alterra

Locatie: Nederland

Periode: 2009

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand, klei en leem

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Onderzocht is de wetenschappelijke kennis om zoutschade te bepalen. Het blijkt dat de internationaal geaccepteerde methodiek van Maas & Hofmann niet voldoende betrouwbaar is om de zoutnormering in te schatten onder de in Nederland geldende omstandigheden. Een dynamisch model kan hier in voorzien.

Conclusies

Grondsoort is bepalend voor de gewasreactie op zout. Zandgrond behoort daarbij tot de meest gevoelige gronden, gevolgd door klei en leem.

Klimaat heeft een grote invloed op verzilting:

  • Binnen het seizoen verdunt neerslag de zoutconcentratie in de wortelzone, waardoor het gewas minder gevoelig is voor zilt water bij droogte.
  • Tussen seizoenen en onder gemiddelde winters zorgt neerslag voor voldoende uitspoeling van zouten van de wortelzone.

Om deze reden is een dynamische benadering (zowel in tijd als in ruimte) een betere methodiek om het zoutgehalte aan irrigatiewater te bepalen. De verhouding tussen zoutgehalte in bodemvocht en irrigatiewater blijkt geen factor 3 voor de Nederlandse omstandigheden, maar circa 1,2 en 0,3 voor respectievelijk zand- en leemgronden. Dit betekent dat in droge jaren beregenen met brak water hogere opbrengsten zal geven dan helemaal geen irrigatie.

Samenvatting

Het Nederlands oppervlaktewater in de kustgebieden verzilt meer. Deze veranderingen zullen invloed hebben op het watermanagement en watergebruik in de landbouw. Vooralsnog kan 50% van het landbouwareaal geïrrigeerd worden. Voor maatregelen dient de Nederlandse overheid de omvang van de economische schade door verzilting in kaart te brengen.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Verzilting

author_image

Auteur

Erik Reijnierse