Stresstest maakt klimaatadaptatie op bedrijfsniveau concreet

Volledig onderzoeksrapport

Stresstest maakt klimaatadaptatie op bedrijfsniveau concreet

Ondergelopen perceel met aardappelen
Ondergelopen perceel met aardappelen. - Foto: Bert Jansen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: nvt

Periode: 2020

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Klei- en zandgrond

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

De zeespiegel stijgt, het wordt natter, droger en warmer. De gevolgen van klimaatverandering worden zichtbaar in de open teelten. Het probleem is veelomvattend. Boeren staan open voor adaptatiemaatregelen om de kwetsbaarheid van de teelt beheersbaar te houden. Een stresstest is ontwikkeld om inzicht op bedrijfsniveau te krijgen. Deze stresstest bouwt voort op de Agro Climate Calender.

Conclusies

  • Voor twee voorbeeldbedrijven blijkt dat door toename van hittegolven vooral aardappelen (poot en consumptie) tezamen met lelies op zandgrond kwetsbaar zijn.
  • De kwetsbaarheid van suikerbieten is minimaal, omdat de frequentie van vorst in het voorjaar sterk afneemt (zelfs profijt door klimaatverandering kan optreden).
  • Peilgestuurde drainage, beregening (mits toegestaan) en financiële reserves realiseren zijn de belangrijkste adaptatiemaatregel bij beide voorbeeldbedrijven.
  • Het concreet maken (stresstest) van de gevolgen van klimaatverandering voor boeren vergroot het inzicht in de noodzakelijke adaptatiemaatregelen.
  • Bij een regionale of keten-aanpak is de effectiviteit van bepaalde adaptatiemaatregelen beter.
  • Verzilting neemt toe en daarmee de kans op schade aan gewassen (in de toekomst zal deze klimaatfactor worden opgenomen in de stresstest).

Samenvatting

Boeren en tuinders hebben direct te maken met klimaatverandering, maar het is onduidelijk of zij wat kunnen doen om hun bedrijven weerbaarder te maken. In eerste instantie gaat dit rapport over de bewustwording van boeren van wat de gevolgen zijn voor de gewassen op hun eigen bedrijf.
Op basis daarvan kan bepaald worden welke effectieve aanpassingen (klimaatadaptatie) getroffen kunnen worden en welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere klimaatverandering te voorkomen (mitigatie).

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Meer informatie

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Klimaat

author_image

Auteur

Annelies Beniers