Geen verhoging stikstofgebruiksnormen op lössgronden

Volledig onderzoeksrapport

Geen verhoging stikstofgebruiksnormen op lössgronden

Lössgronden - Foto: Matthijs Verhagen
Lössgronden - Foto: Matthijs Verhagen

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Locatie: 24 melkveehouderijbedrijven

Periode: van 2019 tot 2021

Gefinancierd door: Ministerie LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Löss

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Het verzoek vanuit het project ‘Slim Bemesten’ in Zuid-Limburg om löss als een aparte grondsoort in het mestbeleid te behandelen, is niet gehonoreerd. De reden is dat de gemiddelde nitraatconcentratie in het bodemvocht (dat uitspoelt) nog steeds hoger is dan de norm van maximaal 50 mg nitraat per liter. Dit gebeurt ondanks de relatief hoge stikstofopname in lössgronden. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft daarom geadviseerd om het huidige onderscheid tussen löss- zand-, klei- en veengronden te handhaven.

Conclusies

  • Lössgronden hebben een andere textuur en gemiddeld een lagere grondwaterstand dan zandgronden waardoor de afbraak van nitraat in de bodem gering is.
  • Lössgronden hebben gemiddeld een hogere gewasopbrengst dan zandgronden, maar ze hebben ook een hogere uitspoelfractie van het stikstofoverschot.
  • Lössgronden zijn gevoelig voor oppervlakkige afspoeling waardoor stikstof en fosfaat bij hevige regenval naar het oppervlaktewater kunnen afspoelen.
  • Het Nitraatuitspoelingsmodel Zuid-Limburg (project ‘Slim Bemesten’) berekende lagere concentraties nitraat dan metingen van de Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM).

Samenvatting

In het project ‘Slim Bemesten’ (2015-2021) werkten 24 rundveehouders en akkerbouwers in Zuid-Limburg samen om een slimme manier van bemesten te vinden die maatwerk bood en toch voldeed aan de doelstelling van de Nitraatrichtlijn. Maatwerk is nodig vanwege de specifieke omstandigheden op de lössgronden. Binnen dit project en het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) is voor dit doel het Nitraatuitspoelingsmodel Zuid-Limburg ontwikkeld. Het RIVM is gevraagd door LNV om de modeluitkomsten te vergelijken met meetresultaten op nitraatuitspoeling.

Aanvullende informatie

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bemesting

author_image

Auteur

Annelies Beniers