Nieuw onderzoek belooft een optimale keuze van groenbemesters

Nieuw onderzoek belooft een optimale keuze van groenbemesters

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen UR - Open Teelten

Locatie: Wageningen UR - Lelystad en Vredepeel

Periode: van 2023 tot 2027

Gefinancierd door: TKI Agri&Food en 19 private partners

Status onderzoek: Lopend

Bodemsoort: klei en zand

Nieuw onderzoek naar de inzet van groenbemesters belooft praktische informatie voor akkerbouwers bij het toepassen van groenbemesters in hun praktijk. De Publiek-Private Samenwerking (PPS) Groenbemesters onderzoekt de effecten van verschillende aspecten van groenbemesterteelt, zoals de keuze van groenbemestermengels, het zaaitijdstip, de timing en de methode van inwerken, op zowel de fysische en chemische als biologische kwaliteit van de bodem. Het onderzoek vindt plaats in bouwplanverband zodat het effect op de hoofdgewassen goed in beeld komt.

De zwaartepunten in het onderzoek zijn:

 • Nutriëntenmanagement: Het onderzoek richt zich op het verminderen van uit- en afspoeling van nutriënten en het bevorderen van nalevering. Dit kan helpen bij het verminderen van de verliezen van nutriënten uit de bodem en het verbeteren van de efficiëntie van het nutriëntengebruik.
 • Bodemstructuur en ondergrondverdichting: Het onderzoek heeft als doel het verbeteren van de bodemstructuur en het verminderen van ondergrondverdichting. Dit kan leiden tot een betere waterinfiltratie, wortelontwikkeling en algemene bodemgezondheid.
 • Waterhuishouding (klimaatadaptatie): Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de waterhuishouding in relatie tot klimaatadaptatie. Dit kan bijdragen aan een beter waterbeheer en het verminderen van de gevolgen van extreme weersomstandigheden.
 • Ziekteopbouw (schimmels, bodemplagen, onkruiden): Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de effecten van groenbemesters op ziekteopbouw, zoals schimmels, bodemplagen en onkruiden. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van strategieën om ziektes en plagen te beheersen.
 • Bodembiodiversiteit: Het onderzoek richt zich op het bevorderen van bodembiodiversiteit. Een gezonde bodembiodiversiteit kan bijdragen aan een veerkrachtig ecosysteem en het verminderen van plagen en ziekten.
 • Bedrijfsresultaat: Het onderzoek streeft ernaar om bij te dragen aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat van akkerbouwers. Optimale teeltsystemen en minder emissies van gewasbeschermingsmiddelen kunnen leiden tot kostenbesparing en duurzame landbouwpraktijken.
 • Koolstof/organischestofopbouw: Het onderzoek richt zich op het vastleggen van koolstof en het bevorderen van de opbouw van organische stof in de bodem. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het verminderen van koolstofemissies.

Het onderzoek wordt in bouwplan verband uitgevoerd op een zand en een kleilocatie. Het onderzoek richt zich op bodem biologisch, fysische en chemische aspecten, zoals aaltjes, insecten, schimmels, bodemstructuur, beworteling en stikstofoverdracht. en naar effecten op de hoofdteelt zoals opbrengst en weerbaarheid.

Foto: Koos Groenewold
Onderwerken van groenbemesters. – Foto: Koos Groenewold

Tijdspad project

 • 01/01/2023 Opzet van de proef, nulmetingen
 • 01/01/2024 Onderzoek in bouwplanverband
 • 01/01/2025 Onderzoek in bouwplanverband
 • 01/01/2026 Onderzoek in bouwplanverband
 • 01/01/2027 Update van groenbemesterhandboek en groenbemesterkeuzewijzer

Project-team

Ir. M.S. Dekkers
Projectleider van de PPS Groenbemesters. Onderzoeker in het team Bodem en Bedrijfssystemen bij Open Teelten.
Ir. L.P.G. Molendijk
Nematoloog bij WUR OT Lelystad. Vanuit de aaltjes beheersing, hebben groenbemesters al vele jaren zijn aandacht.

Partners

Nieuws

Telers gezocht

Meepraten over Groenbemesters? Dat kan in de klankbordgroep van de PPS Groenbemesters. De groep, waar zowel onderzoekers en partners als boeren inzitten, komt gemiddeld 1 tot 2 keer per jaar samen. Op deze momenten wordt overlegd over hoe het onderzoek gaat en wat de resultaten zijn.

Als je in de klankbordgroep zit krijg je resultaten als eerste te horen en kun je advies geven over de richting van het onderzoek. De ervaringen en vragen van telers zijn waardevolle toevoegingen die de onderzoekers graag meenemen in het onderzoek.

Ben je teler en heb je interesse of wil je eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar Maria-Franca Dekkers.


Groenbemestersdag

Tijdens de drukbezochte Groenbemesterdag in Lelystad op vrijdag 22 september werd de beschikbare kennis uit verschillende onderzoeken over het effect, timing en keuze van groenbemesters bij elkaar gebracht. Centraal hierbij stond het teeltmanagement. Ook werd de gratis e-learning over groenbemesters gelanceerd.

Lees meer


Telersgroepen

Telersgroepen worden via BO Akkerbouw, LTO en het Flevolands Agrarisch Collectief betrokken in een klankbordgroep.

Resultaten worden gecommuniceerd op de Groenbemesterdag en zijn verwerkt in een update van het Groenbemester Handboek en de GroenbemesterKeuzeWijzer.


Locaties


Video


Contact

Voor meer informatie neem contact op met Maria-Franca Dekkers