Satelliet brengt onttrekking grond- en oppervlaktewater in kaart

Volledig onderzoeksrapport

Satelliet brengt onttrekking grond- en oppervlaktewater in kaart

Foto: Canva
Foto: Canva

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: STOWA

Locatie: Nederland

Periode: 2022

Gefinancierd door: Waterschappen en European Space Agency

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Zand

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

De beregening van landbouwpercelen tijdens het groeiseizoen onttrekt een substantiële hoeveelheid grond- en oppervlaktewater. De onttrokken hoeveelheden en de locaties van de beregening worden in Nederland niet geregistreerd. In het buitenland zijn reeds effectieve methodes ontwikkeld om actuele irrigatiehoeveelheden in te schatten en te vergelijken met de vergunde hoeveelheden op perceelniveau. Een eerste verkenning in Nederland is gedaan met de ontwikkeling van een landelijke beregeningskaart gebaseerd op satellietbeelden.

Conclusies

  • Met satellietinformatie in combinatie met onder andere gewastype en bodemopbouw is het mogelijk om (de kans op) beregening in kaart te brengen.
  • De nieuwe beregeningskaart (gebaseerd op het droge jaar 2018) geeft op veldniveau de kans of de beregening heeft plaatsgevonden (kalibreren, valideren en door ontwikkelen van de methodiek is nog noodzakelijk).
  • De relatie tussen neerslagtekort en beregeningskans wordt nog verder verfijnd voor de verschillende bodemsoorten, gebieden en tijdens het seizoen.
  • Niet alle beregening in de praktijk is één-op-één te koppelen aan het neerslagtekort (kapitaalintensieve gewassen worden ook ‘uit voorzorg’ beregend).
  • De daadwerkelijke beregening wordt nu onderschat omdat de gebruikte kaart op gegevens van 2010 is gebaseerd en het aantal beregeningsinstallaties is toegenomen.

Samenvatting

Door de droge zomers van de afgelopen jaren is de beregening gestaag toegenomen. Daarom is er behoefte aan een actuele inschatting van de beregeningskans om de druk op het watersysteem beter in te schatten en af te wegen voor de belangen van de waterschappen, landbouw en drinkwatervoorziening.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten geen statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Tags

Beregenen

author_image

Auteur

Annelies Beniers