Voorkom spruitvorming en kale uien tijdens langdurige bewaring

Volledig onderzoeksrapport

Voorkom spruitvorming en kale uien tijdens langdurige bewaring

Uien in opslag
Uien in opslag. - Foto: Peter Roek

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: van 2006 tot 2010

Gefinancierd door: Productschap Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: Kleigrond

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Jaarrond levering van uien vereist het effectief onderdrukken van spruitvorming tijdens langdurige bewaring. Vanaf 1960 is Maleine hydrazide (MH) het meest effectieve middel voor spruitremming. Uit studies blijkt dat bespuiten met MH het meest effectief is wanneer toegepast bij het begin van het strijken van het loof (tot 50% gestreken loof). Naast spruitremming kan door vroeg te oogsten bij een hogere stikstofgift ook de kans op kale uien worden verminderd. Er zijn wel rasverschillen.

Conclusies

  • Indien het gewas langer groen blijft kan ook een MH-bespuiting op een volledig gestreken gewas nog voldoende spruitrust tot gevolg hebben.
  • Te vroeg spuiten met MH kan holle/voze uien tot gevolg hebben (wel grote rasverschillen in aantallen).
  • Hogere stikstofgift leidt tot vermindering van de hardheid van de uien.
  • Verhouding tussen de bol-diameter en de hals-diameter 3:1 is geen goede maat voor de bepaling van het spuittijdstip met MH.
  • De bepaling van het aantal bladloze rokken is tijdrovend en geen goed criterium om het moment van MH bespuiten vast te stellen.
  • Beschadigde uien (kale uien) gaan sneller over tot spruitvorming.

Samenvatting

Nederland exporteert 95% van haar uien wereldwijd. Voor jaarrond levering is een constant hoge kwaliteit van zaaiuien van groot belang.
Het voorkomen van spruitvorming tijdens bewaring, transport en afzet is daarbij noodzakelijk. Het meest effectief om spruitvorming te onderdrukken is een bespuiting tijdens de teelt met Maleine hydrazide (MH).
Het gebruik van MH is echter onder druk te komen staan. Op 1 november 2017 is de toelating van het gebruik van MH met 15 jaar verlengd. Voorwaarde voor de verlenging was een verlaging van het bijproduct hydrazine met een factor 30-40. Deze schonere vorm van MH is toegelaten tot 31 oktober 2032.
In 2006 is een literatuurstudie gedaan om de kennis omtrent spruitvorming en kale uien (uien met scheuren in de buitenste rokken) tijdens de bewaring te verzamelen. De spruitrust was vaak onvoldoende ondanks de behandeling met een spuitremmer. Een ander probleem was het optreden van kale uien op het moment dat de uien uit de bewaring gehaald werden.
Van 2007 tot 2010 zijn proeven gedaan om het optimale moment van de MH-bespuiting en het effect van stikstofbemesting op het optreden van kale uien te onderzoeken.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Meer informatie:

Artikel: Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring (literatuurstudie)

Artikel: Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect stikstof op kale uien; proeven 2007/2008

Artikel: Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect stikstof op kale uien; proeven 2008/2009

Artikel: Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect stikstof op kale uien; proeven 2009/2010 en eindrapportage 2007-2010

Rapport: Alternatieven voor het gebruik van Maleine Hydrazide (MH) als spruitremmer in ui, P.A. Balk, Uireka rapportnummer 2021-06, maart 2022

Artikel: Nu de groei van uien vasthouden is cruciaal

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is meerjarig uitgevoerd en in herhalingen. Het onderzoek is statistisch onderbouwd. Het onderzoek is zeer betrouwbaar.

Tags

Bewaring

Uien

author_image

Auteur

Annelies Beniers