Reductie veestapel: organische mest voor akkerbouwer duurder

Volledig onderzoeksrapport

Reductie veestapel: organische mest voor akkerbouwer duurder

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: NMI, Wageningen

Locatie: n.v.t.

Periode: 2021

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: klei en zand

Betrouwbaarheidsscore:

Niet van toepassing

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Geen statistische onderbouwing omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Herhalingen:

Ja

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Het nieuwe mestbeleid bestaat uit drie hoofdlijnen:

1. Grondgebondenheid,

2. Verwerking van mest van niet-grondgebonden bedrijven

3. Gebiedsgerichte aanpak waterkwaliteit.

Een consequentie voor de akkerbouwer is minder beschikking over onbewerkte rund- en varkensdrijfmesten in de toekomst. Daardoor zal er meer gebruik worden gemaakt van combinaties van mestverwerkingsproducten met hogere kosten tot gevolg.

Conclusies

  • Onbewerkte rundveedrijfmest (RDM) is voor veel akkerbouwbedrijven op klei- en zandgrond de best passende meststof. De levering van nutriënten en organische stof uit RDM sluit goed aan bij uiteenlopende bouwplannen.
  • (Combinaties van) producten uit mestverwerking scoren voor de levering van nutriënten en organische stof niet beter en zijn duurder.
  • Door minder gebruik van RDM zal meer gebruik worden gemaakt van dunne fractie varkensdrijfmest (VDM). Gevolg is een tekort aan fosfaat en (effectieve) organische stof (EOS) in veel bouwplannen.
  • Een tekort aan fosfaat en EOS kan worden aangevuld met rundvee- en/of geitenstalmest, dikke fracties van gescheiden mest en/of composten.
  • Een goede vervanger van onbewerkte RDM is een combinatie van dunne fractie VDM en een P-arme dikke fractie van varkensdrijfmest.
  • Het voordeel van digestaten is de lage broeikasgasemissies (BKG) vanwege netto energieproductie bij vergisten.

Samenvatting

Een gevolg van het nieuwe mestbeleid en de aanpak van de stikstofproblematiek is een reductie van de veestapel. Er zal een verschuiving optreden van onbewerkte drijfmest naar producten uit mestverwerking. Daarnaast zijn op Europees niveau voorwaarden geformuleerd voor producten uit dierlijke mest (RENURE-producten). De N-houdende producten (90% minerale N) of verhouding organische C en N-totaal < 3 mogen bovenop de gebruiksnorm van 170 kilo N/ha worden gebruikt.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek.

Tags

Bemesting

author_image

Auteur

Annelies Beniers