Reductie emissie lachgas hoog door slimme 4R-bemestingsstrategie

Volledig onderzoeksrapport

Reductie emissie lachgas hoog door slimme 4R-bemestingsstrategie

414375 HOLTEN GEERT STEVENS VOEDERGEWASSEN GRAS

Over Crkls

In de afgelopen decennia is het landbouwkundig onderzoek in Nederland enorm versplinterd en uit elkaar gegroeid. En ja, boeren hebben vertrouwen in onderzoek, maar hun vertrouwen is niet onvoorwaardelijk. Ook sluit het onderzoek niet altijd goed aan op de urgente problemen waarmee boeren worstelen in de praktijk.


De initiatiefnemers van Crkls: Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool en Groen Kennisnet willen hier wat aan doen voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland die nu voor grote uitdagingen staat.


Het kennisplatform Crkls wil het kaf van het koren scheiden en bewezen kennis gemakkelijk vindbaar maken voor boeren op een plek. De resultaten van alle onderzoeken en praktijkproeven in Nederland worden verzameld en door een onafhankelijke redactie beoordeelt en op een uniforme en compacte wijze gepubliceerd.


Meer over Crkls

Ga naar de inhoud

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Locatie: Nederland

Periode: 0

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Status onderzoek: Afgerond

Bodemsoort: alle

Betrouwbaarheidsscore:

Toelichting bekijken

Ja(a)r(en) van onderzoek:

1

2

3

4

4+

Statistische onderbouwing:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd.

Herhalingen:

Nee

Betrouwbaarheidsscore onderbouwing

Het onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het onderzoek is betrouwbaar.

Lachgas is een sterk broeikasgas. Het heeft een aardopwarmingsvermogen dat 265 keer sterker is dan CO₂. Bemesting van landbouwgronden is de grootste bron van lachgas. Door de ‘4R-bemestingsstrategie’ wordt de stikstofbenutting door gewassen verhoogd. Hierdoor is er minder nitraat beschikbaar in de bodem voor de omzetting in lachgas. De strategische stikstofbemesting (4R) vindt plaats met het juiste type, in de juiste hoeveelheid, op het juiste tijdstip en op de juiste plaats.

Conclusies

  • De hoeveelheid stikstof, zuurstof en organische stof in de bodem alsmede de temperatuur en zuurgraad van de bodem zijn de belangrijkste factoren bij lachgasemissies uit bodems.
  • Het hoogste risico voor lachgasemissie treedt op onder natte omstandigheden als er veel minerale stikstof in de bodem zit.
  • Het juiste type meststof onder natte omstandigheden is ammoniummeststof in plaats van nitraathoudende kunstmest omdat de lachgasemissie dan het sterkst wordt vermindert.
  • Toediening van de juiste hoeveelheid meststof moet worden afgestemd op de behoefte van het gewas waardoor het gehalte aan minerale stikstof en lachgasvorming wordt beperkt.
  • Het juiste tijdstip van toedienen van meststof is beter in drogere dan in nattere periodes. Het beste is vlak voor en/of in de periode waarop het gewas stikstof opneemt.
  • Door op de juiste plaats via rijenbemesting de meststof toe te dienen wordt de hoeveelheid minerale stikstof en lachgasemissie beperkt.

Samenvatting

In het Nederlandse Klimaatakkoord is voor minerale landbouwgronden als doelstelling opgenomen dat vanaf 2030 de broeikasemissie jaarlijks met 0,5 Megaton CO₂ (of daar gelijkwaardig aan) moet worden gereduceerd. Dit doel kan worden bereikt door het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem. Een toename van het organischestofgehalte kan echter leiden tot een toename van lachgasemissie. Daarnaast leidt bemesting tot lachgasemissie. Lachgas draagt met 8,3 Megaton CO₂-equivalenten bij (4,4%) aan de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Lachgas heeft als sterk broeikasgas ook de eigenschap dat het de ozonlaag afbreekt.

Impactscore

Met de Impactscore laten we zien op welke bedrijfsactiviteiten de onderzoekresultaten direct effect hebben. Een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld leiden tot het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen of minder meststoffen. Dat vermelden we met een korte toelichting.

Betrouwbaarheidsscore:

Het onderzoek is statistisch onderbouwd en het gaat hier om meerjarig toegepast onderzoek. Het onderzoek is betrouwbaar.

Tags

Bemesting

Klimaat

author_image

Auteur

Annelies Beniers